Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.reyshof.com en iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en Reyshof antiek en curiosa (verder te noemen: Reyshof).

Artikel 2: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2. Reyshof kan niet worden gehouden aan haar aanbiedingen indien u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en exportkosten.

Artikel 3: Gegevens
1. U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
2. Reyshof garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet doorgegeven, doorverkocht of op enig andere wijze ter beschikking gesteld worden aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
3. Reyshof zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail adres gebruikt worden om u op de hoogte te stellen van bepaalde produkten of diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u via het contactformulier daar schriftelijk geen toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van uw aankoop /bestelling.
2. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Reyshof is geaccepteerd.

Artikel 5: Levering
1. De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website heeft aangegeven dat de aankoop op een ander afleveradres  afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 14 dagen.
2. U bent verplicht de gekochte artikelen af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
3. Indien u afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor levering, zullen de voor de levering bestemde produkten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
4. Indien u zelf een verkeerd adres opgegeven heeft voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.
5. Bij overschrijding van de maximale leveringstijd van 14 dagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Dit dient u schriftelijk aan Reyshof kenbaar te maken. Eventuele betalingen worden in dag geval binnen 7 werkdagen na ontvangst van het produkt bij Reyshof, aan u geretourneerd.

Artikel 6: Betaling en incassokosten
1. Tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bepaalt u zelf op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen door overschrijving op de rekening van Reyshof of via Paypal. U dient er zorg voor te dragen dat de betaling binnen 8 dagen ontvangen is door Reyshof tenzij met schriftelijke goedkeuring van Reyshof een ander betalingstermijn is afgesproken.
2. Reyshof gaat pas over tot levering van het artikel wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Reyshof blijft volledig eigenaar van het geleverde produkt tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8: Garanties
1. Reyshof doet er alles aan om een zo goed mogelijke beschrijving te geven van het op de website aangeboden artikel.
2. U dient het geleverde produkt op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
3. Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de produkten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Reyshof binnen 14 dagen na ontvangst van de produkten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag exclusief verzendkosten zal worden geretourneerd. De retour verzendkosten zijn voor uw rekening.
4. De garantie die in dit artikel genoemd wordt, vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Reyshof, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel getracht hebben wijzigingen aan te brengen aan het betreffende produkt of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het produkt niet bestemd is. Tevens valt vervoersschade niet onder de garantie, deze is voor risico van de koper.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Indien de door Reyshof geleverde produkten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid voor Reyshof jegens u beperkt tot hetgeen in de algemene voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.
2. De aansprakelijkheid van Reyshof voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige produkt, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld , dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door u zelf.
3. Reyshof sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Reyshof, waaronder de website, door een derde.

Artikel 10: Risico tijdens het transport
Verzenden en verzendrisico zijn voor de koper. Dit betekent dat tijdens het transport het risico op schade, diefstal of verlies van de produkten voor uw rekening zijn. Daarom biedt Reyshof de mogelijkheid om het produkt op te komen halen.

Artikel 11: Afkoelingsperiode
1. U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende produkt te ontbinden. Reyshof zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde produkt het door u betaalde bedrag minus de verzendkosten retourneren mits het betreffende produkt onbeschadigd is of anderszins duidelijk niet gebruikt of bewerkt is en dus in dezelfde conditie verkeert als bij aankoop van het artikel, dit ter beoordeling door Reyshof.
2. De kosten voor het terugzenden van het betreffende produkt komen geheel voor uw eigen rekening.

Artikel 12: Betaling
1. Tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bepaalt u zelf de wijze waarop de betaling tot stand komt. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor overschrijving naar bankrekeningnummer van Reyshof of te betalen via Paypal.
2. Reyshof gaat pas over tot levering van het produkt wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen. U dient er zorg voor te dragen dat de betaling binnen 8 dagen ontvangen is door Reyshof tenzij met schriftelijke goedkeuring van Reyshof een ander betalingstermijn is afgesproken.
 

Artikel 13: Wijzigingsrecht
Reyshof heeft ten alle tijden het recht de Algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

Artikel 14: Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

© 2011 - 2024 Reyshof antiek en curiosa | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel